Sunday, November 10, 2013

De puellis gyozam laudantibusadlĭcit nos vōcĕ cănōrĭōre ĕt
saltĭbus blandus chŏrŭs, ut cĭbum quăm
plūrĭmī gustent Tŏchĭgī săpōrŭm
nōmĭnĕ gyōzăm.

brassĭcam caepamquĕ rĕcentĭōrēs
tollĭte et laudātĕ cŏquōquĕ dātĕ,
quī cĭtō concīdĭt ĕt ignĕ fortĕ
omnĭă torrĕt.

No comments:

Post a Comment