Friday, April 25, 2014

De veritate ac pulchritatereppĕrit vērō stŭdĭōsă vītæ,
ullă quæ tristis lăcrĭmans nĕgat sē
essĕ mentītam nŭmĕrōsă cōrăm
fulgŭră castăm,

cellŭlam mīram? pŏpŭlus cŭpit nunc
scīrĕ, num culpandă sĭt intĕr omnēs
sōlă. nē jūdex, căvĕ, pulchrĭtātĕ
pellĭcĭārĭs.

Tuesday, April 15, 2014

De luctatore senatore c.n. Antonius Inoki


illĕ pugnātor crŭcĭātŭr ācĕr
calcĭtrātū, quem pĕdĭbus făcis 
dextĕrō lævōquĕ cŭbans pălæstrā
in Tŏkĭensī.

factŭs hortāris pŏpŭlum sĕnātŏr
Insŭlārem vōcĭfĕrātŭs "esnĕ
salvŭs?". ut semper mănĕas pŏtens dux
corpŏrĕ magnō!

Sunday, April 13, 2014

De Sintoismi professore


nūdŭs appāres Mĕăcensĭs hortō
Ūnĭversĭtātĭs ĕt incĭpis jăm
flārĕ concham per tĕnĕbras prŏfundās
rītĕ mărīnăm.

sublĭgar cantas cĭthăram ad sŏnōrăm.
quid vĕlis sed nos stŭpĭdos dŏcērĕ,
comprĕhendō nunquam ănĭmō mŏdestŭs,
doctĕ prŏfessŏr.

Thursday, February 13, 2014

De hominibus alitibusquid quădrāgintā făcĭat vĭr annōs
nātŭs ūnum cum jŭvĕnī pŭellā?
ēvŏlābunt præcĭpĭte ex nĭvāli ăd
āĕră prōnī.

quos fĕrant ālæ pĕdĭbus dŭōbŭs
longĭus fixæ gĕlĭdam pĕr aurăm,
splendĭdum lætæ pătrĭæ nŏmismă
ut căpĭātŭr.

Thursday, February 6, 2014

De bellatricis pulchritudine


nos pĕrītas cum spĭcĭāmŭs artĕ
Martĭālī, quid lўrĭcis pŏētīs
antĕpōnendum'st? ănĭmōsĭtās ăn
bellĭcă virtūs?

pulchrĭtātem nonnĕ vĭdērĕ prīmŭm
dēbĕāmus, sī nŭmĕrō vĕlīmŭs
dulcĕ dē pugnantĕ fĕrā pŭellā
pangĕrĕ carmĕn?

Sunday, February 2, 2014

De vischio rejiciendo


"vischĭum pŭtō tĭbĭ perplăcērĕ.
collŏquāmur noctĕ măgis sĭlentĕ."
pellĭcit mē mītĕ pŭellă pulchră
vōcĕ pŏētăm.

"non, mălō vērō thĕŏbrōtĭum, quŏd
augĕat vīres cĕrĕbrī cănendās
ad pŭellās his nŭmĕris. vălē!" sīc
scrībĕrĕ pergō.

Saturday, February 1, 2014

De aquæ praeconio vitæ


"cur tŭam uxōrem cŭpĭs ēbrĭārĕ?
quæ tĭbī mēmet dărĕ dōnă vis? dīc!"
pulchră præcōnātŭr ăquam rŭbellăm
fēmĭnă vītæ.

quam bĭbam gāvīsŭs ĕt immŏdestŭs,
sī sĭt enzȳmum jĕcŏrī mĭhi illŭd.
non lĭcet sed mi id făcĕre atquĕ tantŭm
sentĭo ŏdōrĕm.

Thursday, January 30, 2014

De cantatrice c.n. Uemura Kanae


incĭpit quandō mŏdŭlāri ĕburnīs
clāvĭchordĭum dĭgĭtis sŏnorŭm,
adjŭvant Mūsæ Kănăen cănentem ex
tempŏrĕ versūs.

arvă cum sŭper vŏlŭcres vŏlārĕ
cantĕt albos lātă, tĭbī fŭgācēs
audĭuntur tum rădĭantĕ pulsæ
aethĕrĕ pennæ.

Wednesday, January 29, 2014

De Apollonis invidia


in vĭā sessus mŏdŭlārĭs albŭm
clāvĭchordĭum sĭmŭl atquĕ cornū
ænĕum. sī stes, pĕdĕ tympănum tŭm
perbĕnĕ pulsēs.

vĭdens quidnam Pătăreus Ăpollō
cōgĭtet? sævus cŭtĕ sēpărārĕ
arrŏgantem tē vĕlĭt? æmŭlārī
an cŭpĭat tē?

Thursday, January 23, 2014

De gubernatore Tokii suffragiis eligendo


ēlĭgendus jam stăbĭlis pĕramplī
est gŭbernātor Tŏkĭī vĭrīs ex
sexdĕcim, quōrum plăcĕt et jŏcōsŭs
mī spĭcĭentī.

vestĕ quī clārī tĕgĭtur cўnēā
Clērĭcī, rīdens făcĭt impŭdentĕr
verbă, cœlum sed nĕquĭt ēvŏlāre ăd
usquĕ sĕrēnŭm.

Friday, January 17, 2014

De popinae sideralis laudatricedextĕrā cæpam tĕnĕas, sĭnistrā
comprĭmas pullum mĭcrŏphōnum, ănhēlans
clāmĭtes, laudes sŭpĕram pŏpīnăm
lætĭfiĭcamquĕ,

saltĭtes noctem fŭrĭōsă jactans
per nĭgrantem crūră pĕdes lăcertōs;
verbă tollantur tŭă cultă Mūsīs
ut jŭga ădusquĕ.


Verba a Naoki Sugiyama pancta hicque a Shoji Mizuki canta Latine a me reddita

//////////////////////////////////////////

Popina sideralis c.n."Torihachi"

inopinato mihi id accidit.
mihi etiam res accidit incredibilis;
machina errans me vexit ad locum,
qui a terra destinata distat.

cum navis interstellaris descendere pergeret,
animus me pæne linquebat. postremo autem
appulsus sum ad planetam cæruleam,
de qua sodales mihi narraverant.

nocte omnia mihi videbantur fracta occidere,
illo tamen urbis loco, cujus vix oblivisci possum,
temporis oblivisci pessimi poteram
ope potionis, quam nunquam videram.
dum luteoli hominum vultus
rubescebant,
ego quoque ibi pelliciebar
noctem ebibens.

O caupo optime, mihi istud iterum da, quaeso.
rem fumiferam verculo ligneo fixam, quaeso.
ubi primum verculum digitis meis lapsum est,
cum strepitu tristitia mihi omnino ablata est.

O popina sideralis Torihachi!

mihi ad tergum appropinquabat
quidam titubans, qui formam meam
miratus insolitam rogabat,
ut chirographum ei darem meum.
cum signum a succurrentibus missum acceperim,
proficisci paratus animadverteram me
asses hujus planetæ habere nullos.
caupo tamen ridens dicebat se eos mihi commodare.

Nunc lumen lucernæ rubrum appetens revenio ad locum illum planetæ
caeruleæ, quæ in mari siderali vastissimo fluctuat, ut iterum adusque læter.

O popina sideralis Torihachi!

///////////////////////////////////

(庄司みずき様にラ訳掲載の許可をいただきました。ありがとうございます。
Gratias ago Shoji Mizuki cantatrici optimæ, quod mihi verba Latine reddita hic publicare permisit.)

Thursday, January 16, 2014

De musico grege Kichijojiense


non quĕas grātas nŭmĕrārĕ chordās,
quas vĭā pulsant Kĭchĭjōjĭense
quattŭor mănus, plăcĕant tĭbī sĕd
carmĭnă, nonnĕ?

pergăt ut vox raucă cănōrĕ lætō
urbĭs hortārī pŏpŭlum ad jŏcandŭm
gentĭum nosmetquĕ pĕr omnĭum Rēte
inspĭcĭentēs.

Sunday, January 12, 2014

De diagrammate Japonicoseptĭmos quartosquĕ sŏnos pŭellă
aufĕrens cantat dĭăgrammăte omnēs,
cærŭlā pulcher rĕsŏnet Jăpōnŭs
ut cănŏr aurā.

fluctŭātis vox gĕnĭbus sŭāvĭs
aurĭbus nostris rĕvŏcat dĭem nunc 
mītĕ festīvum cŏmĭtātă pulsīs
pollĭcĕ chordīs.

Saturday, January 11, 2014

De cervisiae veditriceintĕr hortātūs hĭlăros sŏnosquĕ
ænĕæ tŭbæ, vălĭdis grădūs hōs
scandĭt et rīdet pĕdĭbus pŭellă
amphĭthĕātrō.

dōlĭō confert Cĕrĕris lĭquōrĕm
pondĕrōsō; te adlŏquĭtur nĭtentĕ
ōrĕ; lūdum nē, căvĕ, neglĭgas pĕr
ēbrĭĕtātĕm.

Monday, January 6, 2014

De cantatrice Koenjiensi


Kōenjĭī festīvă pŏpīnă cŭm
pinguisquĕ clausit ferrĕă līmĭnă,
cantārĕ fortūnam vĭdētŭr
ad cĭthăram quĕrŭlam pŭellă.

quae sessă chordas pollĭcĕ sex lĕvēs
impellĭt et tē narrăt ĭn altĕrā
vītā fŭtūrum læĭiōrem,
quidquĭd ădhuc crŭcĭet văgum tē.

Friday, January 3, 2014

De cantatrice Hachiojiensi


raedă quandō longă vĕhit vĭros, quī
dēlăbōrāvērĕ dĭem pĕr omnĕm,
ad dŏmos lætās, Hăchĭōjĭī mox
candĭdă pārĕt.

cum cănat tempus fŭgĭens ămantesque
ad lўram pullam vălĭdī Rŏlandī,
verbă densas per tĕnĕbras rŏsātă
cœpĕrĕ fundī.