Wednesday, October 31, 2012

De saltatrice VIII


spūmĕum ventō mărĕ dum tŭmescĭt
flantĕ, subrīdens sălĭt ad mĭnācēs
artĭbus fēlīnă pŭellă flūctūs
multum ăgĭtātīs.

Tuesday, October 30, 2012

De saltatrice VII


flūmĕn ad lātum rŏtă lūmĭnātă
coelo ĭn obscūrō tăcĭtē rŏtātŭr,
dum sălit vīvē tĕnĕris pŭellă
artĭbŭs haecĕ

Monday, October 29, 2012

De saltatrice VImulcĕat blandus Zĕphyrus flŭentēs
ad thĕātrum ăquas văcŭum quĭētās
et pŭellŭlam sălĭentem ămoenē
lūcĕ dĭurnō.

Sunday, October 28, 2012

De rege Japoniae pedifollicoImmortāle ălĭtus prŏpe est Căcūmen,
lūsit caespĭtĕ quinquĕ cīvĭtātŭm,
cānescit cŏmă flantĕ mulsă ventō,
lūdit prō pătrĭa ācĕr in pălaestrā.

Mense proximo Thailandiae celebrabitur mundanum pedifollii palaestrici poculum. In Japoniae manu ludebit, mirabile scitu, vir quidam XLV annos natus Miura Kazuyoshi nomine ex Shizuokae urbe ortus rexque pedifollicus apud nos appellatus. Utinam vires revocet mortalibus, qui juvenilis ardoris jam diu obliti sunt!

De equite sagittario


vectus per vĭrĭdans ĕquō cĭtātō
currente arcĭtĕnens nĕmus săgittās
ēmittit răpĭdās, ŭt omnĭbus sĭt
pax et frūx ŏpŭlentă prospĕrātīs.

Secundum annales Adzumakagami intitulatos, Minamoto no Yoritomo dux samuraiorum terras Japoniae orientales regnantium saeculo secundo decimo Kamakurae cum regimen condidit novum, equestrem artem arcuariam eo tempore jam neglectam ei iterum iterumque postulanti tradidit nobilis quidam Saigyo nomine. Qui senex ex stirpe artem Martis colente ortus, cum annos XXII fuisset, monachus Buddhisticus creatus erat atque multas per regiones postea peregrinans ut poeta egregius permultas panxit tancas sive carmina brevia XXXI syllabis composita. Quas inter infra in prosa Latine reddere conor eam, quam puer in ludo secundario legi.

autumnali in vespere dum video perdicem ex palude evolare,
pulchritudo rerum haud permanentium percipitur
et mihi sensu desiderioque carenti.

Dux lle a poeta petivit, ut carminis ars pangendi quoque doceretur, sed frustra, namque hic id facere abnuit dicens "Cum mihi animum tangunt floresve lunave, litteras XXXI compono. Nihil aliud est. Itaque mihi est nulla ars egregia neque ulla docenda." Die proximo cum profisceretur, gratias agens dux ei largitus est figuram felis argentariam. Quam tamen, ut fertur, nugas habuit atque puero in via ludenti dedit poeta.

Friday, October 26, 2012

De saltatrice V


nunc ăd augustum cŏlŭmen sŏrōrēs
dulcĭter saltent lĕvĭterque ămātae,
possĭt ut mĕlanchŏlĭa inquĭētă
mī cĭtŏ pellī.

Thursday, October 25, 2012

De gladiatore


exclāmas, glădĭātŏr, in pălaestrā
contrā vōcĕ mĭnācĕ fortĭōrĕm,
mox, invīsĕ, sălis cĕlerrĭme atquĕ
vexillō cĭtŏ victŏr es lĕvātō.

Wednesday, October 24, 2012

Somnium iambicum

rĕmōta ĭn urbĕ, quā lŏquuntŭr omnĭbŭs
jŏcōse ăvēs ĕt arbŏres dĭē vĭīs,
ĕburnĕam strŭit pălaestram ĭneffĭcax
rŏtamquĕ rex nŏvos dĕos cŏlens rŭbram.
Irīsăte ēbrĭe, has vĭdēbĭs et fĕrēs?

Tuesday, October 23, 2012

De saltatrice IVvīvĭdē saltes lĕvĭterquĕ virgō
vestĭbus pullis nĭvĕōs ŏpertōs
permŏvens artūs; ăquă tē sĕquētŭr
mīmĭcă scītăm.

Sunday, October 21, 2012

De solis laudejānŭam dīvīnă cădunt flŭentă
trans ĕburnam sic rĕsŏnantĭa altō
ex lŏco ātrīs in tĕnĕbris vĭrentēs
per Kŭmănensēs.

fistŭlae sŏnum dŭŏ saltĭcae albīs
mellĕum indūtae tŭnĭcis sĕquuntŭr
lentĭter gressae mănĭbus lĕvātīs,
dum chŏrĭcī sunt

ad lyram argūtam mŏdŭlārĕ promptī
et cănōrum mox călămum, săcrīs ŭt
versĭbus laudent ŏrĭĕntem ĭn altō  
aequŏrĕ Phoebŭm. 


Saturday, October 20, 2012

De quodam luctatore


*Ne hoc inspiciat qui res violentes respuit.  

Commentario de pugnatoribus Romanis lecto mihi in mente nonnulli veniunt luctatores "liberales" sive "professionales". Quos inter praesertim nostra forsitan intersit Hase Hiroshi nomine, cujus certamina supra inspicimus.

Qui vir musculosus olim quadam in universitate litteras Japoniae didicit classicas, postea magister creatus unum per annum quodam in Lycaeo pueros docuit. Insuper, verum egregius fuit in arte luctandi Graeca Romanaque; anno MCMLXXXIV etiam factus est particeps Ludorum Olympicorum Angelopoli celebratorum.

Quoniam tamen saevius luctari maluit, anno proximo Portu Divite in palaetra apparuit ut luctator professionalis atque decem per annos certamina certavit aspera animos puerorum adultorumque excitans.

Divulgatinonum televisificarum gratia cum notissimus esset, vitam nobiliorem sed haud constantem degere statuit; anno MCMXCV candidatus senatus factus atque suffragio prospere electus est.

doctĕ luctātor, tĭbĭ tam plăcēbăt
littĕras priscas lĕgĕre atquĕ magnōs
aspĕrē jactārĕ, sĕd in sĕnātū
vītam ăgĭs ācĕr.

Confitendum tamen mihi est, quod hactenus nullam auscultavi orationem suam. Interrogatur, num rebus politicis disputandis usui sint nostrarum notitiae litterarum classicarum, quae haud logicae esse saepe existimantur. Jam judicandum mihi est!

Friday, October 19, 2012

De saltatrice III


saltĭtēs hōrās, ănĭmōsă virgō,
dormĭente ĭn urbĕ nĭgrum căpillum ĕt
candĭdōs artūs quătĭens, ŭt ātră
permănĕat nox.

Thursday, October 18, 2012

De raeda rubida


per vĭam currit rŭbĭda albĭōre ĭn
raedă collīnā gĕlĭdam sŭsurrans.
silvŭlae tăcent hĭĕmis sĕvērō
frīgŏrĕ victae.

Wednesday, October 17, 2012

De Tokio


maxĭmam cantēs ŏrĭentĭs urbĕm
sōlĭs ornātē cĭthăram ad sŭāvĕm,
ut quĕant cīvēs ănĭmos jăcentēs
mox rĕcrĕārĕ.

Tuesday, October 16, 2012

De saltatrice II


subnĭgrī saltārĕ pŭellă crīnĭs
incĭpit noctū plătĕa infrĕquentī.
pulchră collūdunt brăchĭis jŏcōsē
crūră vĕnustīs.

Sunday, October 14, 2012

De domibus hiemantibus
transĭt excŭtĭens nĭves pĕr altŭm
albas raedă sĭlentĭōsă pontĕm,
vĕntus dum bŏrĕālĭs in dŏmos flăt,
quae mensēs hĭĕmant ăcerbĭōrēs.

Saturday, October 13, 2012

De itinere ad terras orientales

Olim erat vir quidam, qui, cum putaret se nullo munere fungi posse, ab Urbe profectus est dicens "In Urbe non maneam, sed mihi melius est petere orientalibus in terris aptiorem locum ad vitam degendam." Quem comitati sunt aliquot cari jam pridem ab ipso habiti. Quorum nemo autem de itinere bene sciret, idcirco equis vecti sunt errando. In Trifluminiae regione devenerunt ad locum, cui nomen erat Octopontium. Ibi in unum confluebant rivuli veluti araneae pedes diversi atque pontes structi erant octo. Quamobrem sicut nominatus erat. Panes siccatos ederunt sessi sub arbore, quae proxime paludem umbram faciebat. Qua palude irides florebant pulcherrimae. Quibus inspectis unus eorum postulavit; "Ut de viatoris sensu carmen pangas in versibus singulis sumens singulas litteras de verbo iride." Cui ille;

ignōta in rĕgĭōnĕ, tū, vĭātŏr,
rīdentem tĭbĭ somnĭas ămīcăm
indūtamquĕ tŏgā sŭētĭōrĕ,
sōlă quae sĭnĕ tē dŏmō rĕlicta est.

Quo canto omnes ita fleverunt, ut panes tumuerunt lacrimis humectati.
Monday, October 8, 2012

De quadam cantatrice idolica


virgo ŭt incantes spĕcĭōsă vōcĕ
suāvĕ paulisper mĭhĭ compŭtātrŭm.
dispŭtābis clāră sĕnātu ăpertē
multă sĕnātrix.

Cantatrix haec Mihara Junko nomine, cum annos XVI nata esset, in lucem dedit primam cantilenam suam "nox illecebrosa" intitulatum, quam supra inspicitis in spectaculo anno MCMLXXX televisifice divulgato. Postea tamen, cum alias ejusdem generis cantatrices eo tempore clarissimas superare non posset, canere desivit atque ut actrix scaenica televisificaque multos per annos nos delectat.

Foemina non tantum amabilis sed etiam virtutis plena sine dubio est; praeter opera supra dicta, per XII annos se autoraedarum curricula participare perrexit ossibus septies fractis, deinde oncomate aegrotata sed feliciter curata senum societatem adjuvandorum gerere coepit. Postremo, abhinc II annos suffragio electa est parlamenti senatrix atque artem orandi nobis ostendit reapse egregiam.

Cui autem non deest peccatum; cum XXII annos nata esset, diluculo ebria et irata photographos duos crure verberavit photographemata sua clam facere conatos atque capillo capto miseri caput viri ad terram collisit. Quamobrem biocolytae manus suas injexerunt illi satis notae.

Rarae sint, quae vitam degant ita mirabilem, nonne? At mihi saltem non displicet tam formosa et tam fortis tamque potens foemina, dummodo uxor mea non sit.

Saturday, October 6, 2012

De tibicine in proelio necato

I
ō pŭer pulcher, tĕnĕ castro ĭn hōcĕ
tībĭam tristem et mŏdŭlārĕ dulcĕ,
ultĭma ācrēs ut pĕdĭtēs dŭcēsquĕ
noctĕ quĭescant.

II
mellĕa ut sēdent tĕnĕbrīs ĭn ātrīs
carmĭna hostēs nunc vĭgĭles mănentēs,
mollĭbus quae cras mŏrĭtūrŭs undīs
tū cănĭs hōrās.

Die XX mensis Martis anno MCVXXXIIII in litore c.n. Suma prope Kobem sito gestum est proelium acerbum sanguineumque. Quo samuraiorum turma stirpe Minamoto ducta magnam attulit cladem exercitui Tairae stirpis, quae imperium totam in Japoniam olim manu teneret sua.

Occisi sunt permulti milites ducesque, quos inter praesertim notus est Taira no Atsumori tunc XV annos natus satisque nobilis. Secundum libros Heikemonogatari intitulatos atque a citharistis recitatos, puer hic in castris eleganter cecinerat tibia ut Saeda nominata, quam repperit necator ejus Kumagai Naozane cadaver considerans.


Hoc de puero praemature mortuo multae litterae theatralesque operae sunt exaratae, quas inter infra cito haicua a Matsuo Basho et Yosa Buson pancta.

nemo modulat,
at auditur tibia
his in tenebris.

Anno MDCLXXXVIII Basho Sumam lustravit atque sex haicua ibi pancta in lucem dedit. Heic poeta usus est verbo "tenebris", ut aestatem indiceret. Hoc in opusculo vere multa dicuntur adeoque Latine XVII syllabis reddi mihi non potest. Prosa autem sic reddam:
 "Apud Sumae templum in tenebris sub nemore audio tibiam, quam nemo modulat."

autumnum Sumae:
et fluctus appelluntur
sonis tibiae.

Ad locum eundem anno MDCCLXVI Buson iter fecit atque anno posteriore sic panxit. Quod ad fluctus in versu secundo pertinet, adnotatiuncula addi forsitan possit: in fabula Genjimonogatari intitulata nobisque per saecula notissima insertum est capitulum, quo vir nobilissimus ab aula discedit in Sumam ibique haud apparate vitam agit, ut discordiam cum imperatore ob rem amatoriam natam vitet. Auctrix fabulae descripsit Sumae litus esse locum valde desolatum, ad quem appelluntur nihil nisi fluctus. In poetae mente, ut mihi putatur, venerit haec descriptio. Rebus sic stantibus, his in duobus versibus conveniunt Genji necnon Heike, i.e. Minamoto necnon Taira.

Thursday, October 4, 2012

De saltatriceō pŭella hortō spĕcĭōsă saltans
flāvĭōra inter fŏlĭa, ut părumpĕr
frīgĭdum tardes grădĭentem ăd urbĕm
mensem ănĭmātăm.

Wednesday, October 3, 2012

De regis nece

  

vir rĕbellis, quī nĕcăt ensĕ rēgĕm
castro ĭn excelso ante ŏcŭlos sŭōrŭm,
tollĭtur rīdens hĕlĭcoptĕrō nunc
tūtŭs ăd aeră.

Tuesday, October 2, 2012

De Priapo Japonico

turmă cultōrum, cĭtŏ me affĕr ācrĕm
aedem ăd augustam, cŏĕam ut săcrāte ĕt
vīco ĕācum dem sŭbŏles bĕātōs
frūge ŏpŭlentā.

Si quis vestrum aetate adultorum hoc de festo phallico pelliculam (haud pornographicam, ut mihi videtur) per Youtuben inspicere velit, ecce.